Terms and conditions

Dutch:

English below

ALGEMENE VOORWAARDEN Triple Trouble

Definities

1. Triple Trouble: Triple Trouble Archery, gevestigd te Doorwerth onder KvK nr. 75828553.

2. Klant: degene met wie Triple Trouble een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Triple Trouble en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Triple Trouble.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of vanderden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Triple Trouble hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Triple Trouble hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Triple Trouble te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Triple Trouble niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Triple Trouble gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Triple Trouble.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Triple Trouble zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijnbetalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingenvan Triple Trouble op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Triple Trouble, dan is hij nog steedsverplicht de afgesproken prijs aan Triple Trouble te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Triple Trouble gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Triple Trouble gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Triple Trouble roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar ditrecht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Triple Trouble, tenzij partijen hierover andere afsprakenmaken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:het product niet is gebruikt
  het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  het product geen los tijdschrift of losse krant is
  het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via tripletrouble1440@gmail.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Triple Trouble, tripletroublearchery.com, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Triple Trouble, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Triple Trouble indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Triple Trouble deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Triple Trouble heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Triple Trouble kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Triple Trouble heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Triple Trouble.
 3. Triple Trouble is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Triple Trouble te verrekenen met een vordering op Triple Trouble.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Triple Trouble blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Triple Trouble op grond van wat voor met Triple Trouble gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Triple Trouble zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemdenof anderszins bezwaren.
 4. Indien Triple Trouble een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeftTriple Trouble het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Triple Trouble, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Triple Trouble het recht om zijnverplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aanTriple Trouble kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Triple Trouble opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Triple Trouble.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Triple Trouble niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Triple Trouble niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Triple Trouble, bij gebreke waarvan Triple Trouble niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Triple Trouble tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Triple Trouble geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Triple Trouble geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Triple Trouble daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Triple Trouble uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Triple Trouble in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat TripleTrouble gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Triple Trouble.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Triple Trouble ook daadwerkelijk (tijdig)bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Triple Trouble een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Triple Trouble verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Triple Trouble

1. Triple Trouble is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Triple Trouble aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die

 1. Indien Triple Trouble aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 2. Triple Trouble is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 3. Indien Triple Trouble aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Triple Trouble vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Triple Trouble toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Triple Trouble niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Triple Trouble in verzuim is.
 3. Triple Trouble heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Triple Trouble kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Triple Trouble in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Triple Trouble kan worden toegerekend in een van de wil van Triple Trouble onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Triple Trouble kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Triple Trouble 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Triple Trouble er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Triple Trouble is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Triple Trouble is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Triple Trouble zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op tezeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Triple Trouble.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Triple Trouble bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Triple Trouble is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt isexclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 23 september 2019.

English:

GENERAL TERMS & CONDITIONS Triple Trouble

Definitions

1.  Triple Trouble: Triple Trouble Archery, established in Doorwerth under Chamber of Commerce number 75828553. 

2.  Customer: the person with whom Triple Trouble has entered into an agreement.

3.  Parties: Triple Trouble and customer together.

4.  Consumer: a customer who is also an individual and who acts as a private person.

Applicability of general terms and conditions

1. These terms and conditions apply to all quotations, offers, work, orders, agreements and deliveries of services or products by or on behalf of Triple Trouble.

2. Parties can only deviate from these conditions if they have explicitly agreed in writing.

3. Parties conclude the applicability of additional and / or deviating general terms and conditions of the customer or of explicitly from third parties.

Prices

1. All prices that Triple Trouble uses are in euros, are inclusive of VAT and do not include any other costs such as administration costs, levies and travel costs, unless explicitly stated otherwise or agreed otherwise.

2. All shipments outside of the EU might be charged with extra custom fees. Triple Trouble Archery ships its products under the Terms of Sales (Incoterm® 2020) code DAP (Delivery at Place). These fees are not charged by Triple Trouble Archery but by local customs. The customer is accountable for these fees. Triple Trouble Archery is not accountable for these fees.

3. All prices on which Triple Trouble applies for its products or services, on its website or that are otherwise made known, can be changed by Triple Trouble at any time.

4. Increases in the cost prices of products or parts thereof, which Triple Trouble could not foresee at the time of making the offer or the conclusion of the agreement, may give rise to price increases.

5. The consumer has the right to terminate an agreement as a result of a price increase as referred to in paragraph 3, unless the increase is the result of a statutory regulation.

Samples / models

If the customer has received a sample or model of a product, he cannot derive any rights from it other than that it is an indication of the nature of the product, unless the parties have explicitly agreed that the products to be delivered correspond to the sample or model. .

Consequences of not paying on time

1. If the customer does not pay within the agreed period, Triple Trouble is entitled to charge an interest of 1% per month from the day that the customer is in default, whereby part of a month is charged for a whole month.

2. If the customer is in default, he will also owe extra-judicial collection costs and any damages to Triple Trouble.

3. The collection costs are calculated on the basis of the Reimbursement for Extrajudicial Collection Costs Decree.

4. If the customer does not pay on time, Triple Trouble may suspend its obligations until the customer has arrived payment obligation.

5. In the event of liquidation, bankruptcy, seizure or suspension of payment on the part of the customer, the claims are of Triple Trouble immediately due and payable to the customer.

6. If the customer refuses to cooperate with Triple Trouble in the implementation of the agreement, he is still obliged to pay the agreed price to Triple Trouble.

Right of advertising

1. As soon as the customer is in default, Triple Trouble is entitled to invoke the right of complaint with regard to the unpaid products delivered to the customer.

2. Triple Trouble invokes the right to complain by means of a written or electronic communication.

3. As soon as the customer has been informed of the invoked right of complaint, the customer must provide the products where this right to return to Triple Trouble immediately, unless the parties agree otherwise.

4. The costs for the retrieval or delivery of the products will be borne by the customer.

Right of withdrawal

1. A consumer can cancel an online purchase during a cooling-off period of 7 days without giving a reason, provided that:

– the product has not been used

– it is not a product that can spoil quickly, such as food or flowers

– it is not a product that is tailor-made or modified especially for the consumer

– it is not a product that cannot be returned for hygienic reasons (underwear, swimwear, etc.)    

– the seal is still intact, if it concerns data carriers with digital content (DVDs, CDs, etc.)

– the product is not a trip, transport ticket, catering assignment or form of leisure activity

– the product is not a separate magazine or newspaper

– it does not concern an (order for) emergency repair

– the consumer has not waived his right of withdrawal

2. The cooling-off period of 7 days as referred to in paragraph 1 commences: on the day after the consumer has received the last product or part of 1 order as soon as the consumer has received the first product with a subscription once the consumer has purchased a service for the first time as soon as the consumer has confirmed that he will purchase digital content via the internet

3. The consumer can make an appeal to the right of withdrawal known via     tripletrouble1440@gmail.com, if desired using the withdrawal form that can be downloaded via the Triple Trouble website, tripletroublearchery.com.

4. The consumer is obliged to return the product to Triple Trouble within 14 days of making his right of withdrawal known, failing which his right of withdrawal will expire.

5. The costs for returning will only be borne by Triple Trouble if the entire order is returned.

6. If the purchase costs and any other costs (such as shipping and return costs) qualify for reimbursement according to the law, Triple Trouble will refund these costs to the consumer within 14 days of receiving the timely recourse to the right of withdrawal, on condition that that the consumer has timely returned the product to Triple Trouble.

Suspension right

Unless the customer is a consumer, the customer waives the right to suspend the fulfillment of any obligation arising from this agreement.

Right of retention

1. Triple Trouble can invoke its right of retention and in that case retain products of the customer until the customer has paid all outstanding invoices for Triple Trouble, unless the customer has provided sufficient security for those costs.

2. The right of retention also applies on the basis of previous agreements from which the customer still owes payments to Triple Trouble.

3. Triple Trouble is never liable for any damage that the customer may suffer as a result of using his right of retention.

Settlement

Unless the customer is a consumer, the customer waives his right to set off a debt to Triple Trouble against a claim on Triple Trouble.

Retention of title

1. Triple Trouble remains the owner of all delivered products until the customer has fully complied with all his payment obligations with regard to Triple Trouble on the basis of any agreement concluded with Triple Trouble, including claims regarding failure to comply.

2. Until then, Triple Trouble can invoke its retention of title and take back the goods.

3. Before ownership has been transferred to the customer, the customer may not pledge, sell or dispose of the products or otherwise objections.

4. If Triple Trouble invokes its retention of title, the agreement is considered dissolved and has  Triple Trouble the right to claim compensation, lost profit and interest.

Delivery

1. Delivery takes place while stocks last.

2. Delivery takes place at Triple Trouble, unless the parties have agreed otherwise.

3. Delivery of products ordered online takes place at the address specified by the customer.

4. If the agreed amounts are not paid or not paid on time, Triple Trouble has the right to be to suspend obligations until the agreed part is still met.

5. Late payment means creditor default, with the result that the client does not accept late delivery Triple Trouble can object.

Delivery time

1. The delivery times specified by Triple Trouble are indicative and do not give the customer the right to dissolution or compensation if they are exceeded, unless the parties have explicitly agreed otherwise in writing.

2. The delivery time starts when the customer has fully completed the (electronic) order process and has received an (electronic confirmation) from Triple Trouble.

3. Exceeding the specified delivery time does not give the customer the right to compensation or the right to terminate the agreement, unless Triple Trouble cannot deliver within 14 days after being notified in writing or the parties have agreed otherwise.

Actual delivery

The customer must ensure that the actual delivery of the products ordered by him can take place on time.

Transportation costs

Transport and custom costs are for the account of the customer, unless the parties have agreed otherwise.

Packaging and shipping

1. If the packaging of a delivered product is opened or damaged, the customer must have a note drawn up by the forwarder or delivery person before receiving the product, failing which Triple Trouble cannot be held liable for any damage.

2. If the customer himself is responsible for transporting a product, he must report any visible damage to products or packaging prior to transport to Triple Trouble, failing which Triple Trouble cannot be held liable for any damage.

Storage

1. If the customer orders products only after the agreed delivery date, the risk is of a possible quality loss entirely for the customer.

2. Any additional costs resulting from early or late purchase of products will be entirely at the expense of the customer.

Guarantee

1. The warranty with regard to products only applies to defects caused by defective manufacture, construction or material.

2. The guarantee does not apply in the case of normal wear and damage caused by accidents, changes made to the product, negligence or improper use by the customer, and when the cause of the defect cannot be clearly established.

3. The risk of loss, damage or theft of the products that are the subject of an agreement between the parties, transfers to the customer at the moment that they are legally and / or actually delivered, or at least come under the control of the customer or from a third party who receives the product on behalf of the customer.

Disclaimer

The customer indemnifies Triple Trouble against all third-party claims related to the products and / or services supplied by Triple Trouble.

Complaints

1. The customer must examine a product or service provided by Triple Trouble as soon as possible for possible shortcomings.

2. If a delivered product or service does not respond to what the customer could reasonably expect from the agreement, the customer must inform Triple Trouble of this as soon as possible, but in any case within 1 month after finding the shortcomings.

3. Consumers must inform Triple Trouble of this within 2 months after the shortcomings have been established.

4. The customer thereby gives as detailed a description as possible of the shortcoming, so that Triple Trouble is able to respond adequately.

5. The customer must demonstrate that the complaint relates to an agreement between the parties.

6. If a complaint relates to current work, this cannot in any case lead to Triple  Trouble can be held to perform other work than agreed.

Notice of default

1. The customer must make written notice of default to Triple Trouble.

2. It is the responsibility of the customer that a notice of default Triple Trouble actually (timely) achieved.

Joint and several liability of the customer

If Triple Trouble enters into an agreement with several customers, each of them is jointly and severally liable for the full amounts that they owe Triple Trouble pursuant to that agreement.

Liability Triple Trouble

1. Triple Trouble is only liable for any damage that the customer suffers if and insofar as that damage was caused by intent or deliberate recklessness.

2. If Triple Trouble is liable for any damage, it is only liable for direct damage that results from or is connected with the implementation of an agreement.

3. Triple Trouble is never liable for indirect damage, such as consequential damage, lost profit, lost savings or damage to third parties.

4. If Triple Trouble is liable, this liability is limited to the amount that is paid out by a closed (professional) liability insurance policy and in the absence of (full) payment by an insurance company of the damage amount, the liability is limited to the (part of the) invoice amount to which the liability relates.

5. All images, photos, colors, drawings, descriptions on the website or in a catalog are only indicative and are only approximate and cannot give rise to compensation and / or (partial) termination of the agreement and / or suspension of any commitment.

Expiration period

Every customer’s right to compensation from Triple Trouble expires in any case 12 months after the event from which the liability arises directly or indirectly. This does not exclude the provisions of Article 6:89 of the Dutch Civil Code.

Right to dissolution

1. The customer has the right to terminate the agreement if Triple Trouble is accountably in breach of its obligations, unless this failure, in view of its special nature or limited significance, does not justify the termination.

2. If Triple Trouble’s compliance with the obligations is not permanently or temporarily impossible, dissolution can only take place after Triple Trouble is in default.

3. Triple Trouble has the right to terminate the agreement with the customer if the customer does not fully or not timely fulfill his obligations under the agreement, or if Triple Trouble has become aware of circumstances that give him good grounds to fear that the customer his obligations cannot properly comply.

Force of the majority

1. In addition to the provisions of Article 6:75 of the Dutch Civil Code, a failure by Triple Trouble to fulfill any obligation towards the customer cannot be attributed to Triple Trouble in a situation that is independent of the will of Triple Trouble, as a result of which the fulfillment of his obligations to the customer is wholly or partially prevented or as a result of which Triple Trouble cannot     reasonably be expected to fulfill his obligations.

2. The force majeure situation referred to in paragraph 1 also includes – but is not limited to: a state of emergency (such as civil war, insurrection, riots, natural disasters, etc.); non-performance and force majeure of suppliers, deliverers or other third parties; unexpected power, electricity, internet, computer and telecom failures; computer viruses, strikes, government measures, unforeseen transport problems, bad weather conditions and work interruptions.

3. If a force majeure situation occurs as a result of which Triple Trouble cannot fulfill one or more     obligations to the customer, then those obligations will be suspended until Triple Trouble can meet them again.

4. From the moment that a force majeure situation has lasted at least 30 calendar days, both parties may dissolve the agreement in writing in whole or in part.

5. Triple Trouble does not owe any (damage) compensation in a situation of force majeure, even if it benefits from a situation of force majeure.

Amendment of the agreement

If, after concluding the agreement, it is necessary for its implementation to change or supplement its content, the parties will adjust the agreement accordingly in a timely manner and in mutual consultation.

Change of terms and conditions

1. Triple Trouble is entitled to change or supplement these general terms and conditions.

2. Changes of minor importance can be made at any time.

3. Triple Trouble will discuss major substantive changes with the customer in advance as much as possible.

4. Consumers are entitled to terminate the agreement in the event of a substantial change to the general terms and conditions say.

Transfer of rights

1. The customer’s rights under an agreement between the parties cannot be transferred to third parties without the prior written consent of Triple Trouble.

2. This provision applies as a clause with property law effect as referred to in Section 3:83 (2) of the Dutch Civil Code.

Consequences of nullity or voidability

1. If one or more provisions of these general conditions are found to be void or voidable, this will not affect the other provisions of these conditions.

2. A provision that is invalid or voidable shall in that case be replaced by a provision that comes closest to what Triple Trouble had in mind when drawing up the conditions on that point.

Applicable law and competent court

1. Dutch law applies exclusively to every agreement between the parties.

2. The Dutch court in the district where Triple Trouble is established / has its practice / has its office exclusively authorized to take cognizance of any disputes between parties, unless the law requires otherwise.

Prepared on September 23, 2019.