Privacy policy

Dutch:

English below

Triple Trouble Archery​, gevestigd aan Rolandseck 48 6865AB, Doorwerth Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tripletroublearchery.com

Rolandseck 48 6865AB, Doorwerth, Nederland +31640228892

Sjef van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van Triple Trouble Archery. Hij is te bereiken via ​sjefberg@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Triple Trouble Archery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam

– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tripletrouble1440@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Triple Trouble Archery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Triple Trouble Archery neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Triple Trouble Archery) tussen zit. Triple Trouble Archery gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– WordPress
– Woocommerce

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Triple Trouble Archery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam (5 jaar voor belastingaangiften.)
– Adresgegevens (tot 1 maand na bezorging van product in het geval van eventuele garantie.)
– Telefoonnummer (tot 1 maand na bezorging van product in het geval van eventuele garantie)
– E-mailadres (tot 1 maand na bezorging van product in het geval van eventuele garantie.) – Bankrekeningnummer (tot 1 maand na bezorging in het geval van eventuele garantie.)

Delen van persoonsgegevens met derden

Triple Trouble Archery verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Triple Trouble Archery gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Triple Trouble Archery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tripletrouble1440@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Triple Trouble Archery wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Triple Trouble Archery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via tripletrouble1440@gmail.com

English:

Triple Trouble Archery, located at Rolandseck 48 6865AB, Doorwerth Netherlands, is responsible for the

processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

www.tripletroublearchery.com

Rolandseck 48 6865AB, Doorwerth, the Netherlands +31640228892

Sjef van den Berg is the Data Protection Officer of Triple Trouble Archery. He can be reached via sjefberg@gmail.com

Personal data that we process

Triple Trouble Archery processes your personal data because you use our services and / or because you provide these to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:
– First and last name
– Address data

– Telephone number
– E-mail address
– Bank account number

Special and / or sensitive personal data that we process Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without that permission, please contact us at tripletrouble1440@gmail.com and we will remove this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Triple Trouble Archery processes your personal data for the following purposes:
– Handling your payment
– Being able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services – Inform you about changes to our services and products
– To deliver goods and services to you

Automated decision making

Triple Trouble Archery does not make decisions based on automated processing about issues that may have (significant) consequences for people. These are decisions that are made by computer programs or systems, without a human being (such as a Triple Trouble Archery employee) among them. Triple Trouble Archery uses the following computer programs or systems:

– WordPress
– Woocommerce

How long we keep personal data

Triple Trouble Archery does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected. We use the following retention periods for personal data:
– First and last name (5 years for tax returns.)
– Address details (up to 1 month after delivery of product in case of possible warranty.)

– Telephone number (up to 1 month after delivery of the product in the case of a possible warranty)

– E-mail address (up to 1 month after delivery of the product in the case of a possible warranty.) – Bank account number (up to 1 month after delivery in the case of a possible warranty.)

Sharing of personal data with third parties

Triple Trouble Archery only provides to third parties and only if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

Triple Trouble Archery only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferences. We can also use this to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Triple Trouble Archery and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to tripletrouble1440@gmail.com. To ensure that the request for inspection has been made by you, we request that you send a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photograph, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks. Triple Trouble Archery would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national data protection authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Triple Trouble Archery takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact us at tripletrouble1440@gmail.com